PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.nagai24.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), ir UAB „Ineza“ (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas įsigyja prekes elektroninėje www.nagai24.lt parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodo savo visus duomenis, susipažinęs su taisyklėmis paspaudžia mygtuką "Užsakyti", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

​ 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.


4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
4.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Prekių kaina ir apmokėjimas

5.1. Prekių užsakyme ir elektroninėje parduotuvėje patalpintų bei parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
5.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
5.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti išankstiniu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį.

 

6. Prekių pristatymas ir garantijos

6.1. Pardavėjas prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai, iškilus būtinybei, turi teisę susisiekti su Pirkėju ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Pirkėjas priims pristatomas prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Pirkėjas.
6.2. Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
6.3. Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo.
6.4. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas patikrina prekės perdavimo momentu. Priimdamas prekę Pirkėjas privalo pasirašyti prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekė jam buvo įteikta.
6.5. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekių gavimo.
6.6. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.
6.7. Pirkėjui apmokėjus už prekes, Pardavėjas Pirkėjui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.

6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

6.9. Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybės reikalavimus. Kiekvienos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

7. Kitos nuostatos

7.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jose numatytiems santykiams taikoma LR teisė.
7.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

7.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

8.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

 

Asmens duomenų privatumo apsauga

1. Kiekvienas naujas Pirkėjas turi užsiregistruoti pateikdamas savo asmens duomenis:

-vardą,

-pavardę,

-telefono numerį,

-el. pašto adresą,

-adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.

Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi pateikti tokius duomenis:

-įmonės pavadinimą,

-kodą,

-PVM mokėtojo kodą (jei PVM mokėtojas).

Pirkėjas, tapęs Registruotu Vartotoju (toliau - RV) turi savo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kitus duomenis.

2. Pardavėjas užtikrina, kad RV asmens duomenys bus naudojami tik RV identifikavimui užsakant prekes ir užsakytų prekių pristatymui. RV asmens duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik RV išreiškus sutikimą pildant registracijos formą.

3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti RV asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su RV užsakymu.

4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti RV asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

5. RV vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.nagai24.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka RV.

 

 

Prekių pristatymas

1. Per kurjerius. Užsakymai Lietuvoje pristatomi 8 :00 - 18:00 val. darbo dienomis. Jei tuo metu negalėtumėte būti pristatymo vietoje, būtinai susisiekite su mumis arba kurjeriu. Prekės pristatomos nuo 2 iki 4 darbo dienų nuo apmokėjimo patvirtinimo. Pristatymo kaina nuo 2 € iki 3€, perkant už 35 Eur ar daugiau pristatome nemokamai.

Svarbu: pastebėję siuntos pažeidimą, jos nepriimkite ir pažymėkite tai siuntos važtaraštyje. Kitu atveju bus laikoma, kad siunta priduota tvarkingai ir Jūs pretenzijų neturite.

 

2. Grąžinimas. Jei dėl kokių nors priežasčių norite prekes grąžinti, privalote susisiekti su mumis per 14 darbo dienų nuo siuntos gavimo ir nurodyti: užsakymo numerį ir datą; prekės pavadinimą ir kodą; grąžinimo priežastį (prekė pažeista ar pan.); numatomą grąžinimo datą.

SVARBU - Grąžinamos prekės turi būti originaliame įpakavime. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pristatymo atgal kaštus apmoka Pirkėjas.

Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke, užpildytą ir pasirašytą raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus.

Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

 

DĖMESIO ! Vadovaujantis 2001 m. Birželio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo Nr. 217 punktas 18, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus prekes, kurių kodai pagal kombinuotają prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07 (parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai)